Ἄγιος Νικηφόρος ὁ Λεπρός, ὁ Θαυματουργός

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΤΟΥ ΛΕΠΡΟΥ

Ἦχος α´

«Νικηφόρου Ὁσίου, τοῦ λεπροῦ τὰ παλαίσματα,
καὶ τὴν ἐν ἀσκήσει ἀνδρείαν, κατεπλάγησαν Ἄγγελοι
ὡς ἄλλος γὰρ Ἰὼβ τὰ ἀλγεινά, ὑπέμεινε δοξάζων τὸν Θεόν,
νῦν δὲ δόξῃ ἐστεφάνωται παρ᾽ Αὐτοῦ, θαυμάτων διακρίσεσιν.
Χαίροις τῶν Μοναστῶν χειραγωγέ, χαίροις φωτὸς ὁ πρόβολος·
χαίροις ὁ εὐωδίας χαρμονήν, προχέων ἐκ λειψάνων σου.»

 

Καλῶς ἤλθατε στήν ἐπίσημη σελίδα γιά τόν ΑΓΙΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ τόν Λεπρό. Τό περιεχόμενό της (*) εἶναι ἀποτέλεσμα μακροχρόνιας ἔρευνας, ἐμπνευσμένης ἀπό τήν τιμή καί τόν βαθύ σεβασμό, τόν ὁποῖο ἔτρεφε ὁ μακαριστός γέροντας π. Εὐμένιος (Σαριδάκης) γιά τόν Ἅγιο, πού ὑπῆρξε καί πνευματικός του πατέρας.


(*) δημοσιευμένο (ἐκτός ἀπό τά νεώτερα θαύματα τοῦ Ἁγίου, πού συνεχίζουν νά μᾶς ἀνακοινώνονται) στό βιβλίο «Ἄγιος Νικηφόρος, ὁ Λεπρός» (τελευταία ἔκδοση τοῦ βιβλίου μετά τήν ἀγιοκατατάξή του στις 3 Δεκεμβρίου 2012)

  • kate spade bag
  • mk handbags
  • kate spade watches